akce: územní studie Dymokury
návrh: 2011
realizace:
spolupráce: Ing. Bohuslav Kubín

popis:
Územní studie je zpracována v jedné výsledné variantě podle přání pořizovatele, během zpracování se pracovalo se dvěmi variantami.
Vzhledem k charakteru a tvaru řešeného území a jeho rozměrům, je zde navržena nová místní obslužná komunikace (MOK1) probíhající po obvodu řešeného území, která bude sloužit k dopravní obsluze nově navržených parcel. Napojení komunikace bude provedeno v severozápadním a v jihovýchodním rohu řešeného území na ulici Černohorskou. Komunikace je navržena jako jednosměrná s celkovým uličním profilem 7,5 m. Uliční profil komunikace je tvořen vlastní jednosměrnou ulicí šířky 3 m, chodníkem s šířkou 2 m a zeleným pásem šíře 2,5 m pro vedení technické infrastruktury a pro umístění dopravy v klidu. Do budoucnosti je možné komunikaci využít pro zástavbu RD z druhé strany.

Celkem je navrženo 12 stavebních pozemků o výměře od 977,8 - 1218,5 m2. Všechny pozemky budou přístupné z MOK1. Na jednotlivých parcelách je navrženo umístění samostatně stojících rodinných domů o zastavěné ploše 120 m2. Uliční čára 5 m od hranice pozemku s přilehlou komunikací. Zastavěnost pozemků nesmí překročit 250 m2.