akce: Územní studie Praha Hloubětín.
návrh: 2009
realizace:
spolupráce:

popis:
Princip návrhu vychází z tvaru lokality a z morfologie terénu, tento fenomén je dán valem bývalé vlečky, která jasně vymezuje hranici a tvar území, který se blíží půlkruhu. Územím probíhá hlavní dopravní obsluha komunikací tvaru podkovy, která je na jedné straně slepá a je ukončena kruhovým objezdem na druhé straně navazuje na již zmíněnou komunikaci vedoucí do ulice Poděbradské. Území je využito převážně pro bydlení, s tím že jeden objekt je navržen jako polyfunkční s menším obchodem ve spodní partii a s uvažovanou restaurací. Dále je území doplněno o objekt školky o třech třídách a menším sportovištěm umístěném ve východním cípu území. Významným prvkem území jsou pěší stezky vesměs všechny fungující jako cyklostezky. Hlavní cyklostezka je navržena na valu bývalé vlečky a obepíná celé území na jižní straně poté vede po břehu potoka a opět se napojuje na konci území v jednu trasu. Významnou roli zde hraje návaznost na systém celoměstské zeleně, kde v návaznosti na tento systém je navrhnut park s menší vodní plochou pro oživení lokality.