akce: Územní studie Praha Holešovice.
návrh: 2010
realizace:
spolupráce:

popis:
Řešené území se nachází v části hlavního města Praha 7 Holešovice. Území má velký potenciál a to nejen svou polohou vůči centru, ale také svojí dopravní dostupností. Všechny tyto faktory a mnohé další jsme se snažili v našem návrhu respektovat. Jedním z hlavních bodů, kterých jsem se drželi byl stávající územní plán, který v lokalitě Praha Bubny počítá s rozsáhlejší parkovou plochou. Na tuto plochu jsme navázali a podoba uspořádání objektů v území je určena snahou vytvořit proporčně optimální prostor, který by měl reprezentovat jednak náměstí a jednak také parkovou plochu. Vzhledem k faktu, že přes území prochází poměrně frekventovaná ulice Vrbenského zapustili jsme tuto tepnu pod zem. Vzhledem k příznivé konfiguraci terénu a k poloze metra v tomtu území je možné podjetí lokality při zachování předepsaných spádů komunikace. V rámci hlavního náměstí a parku vznikly polyfunkční objekty, které jsou v parteru určeny obchodům a drobným službám a v dalších patrech jsou věnovány bydlení. V rámci náměstí se dále nachází budova radnice, která se dominantně tyčí na jeho jihozápadním rohu. Tento centrální prostor náměstí a parku je zakončen jak pohledově, tak funkčně nádražím, které jsme ve své hmotě pojali odlišně od ostatní zástavby, jedná se o jemný oblouk, který má pohledově zjemňovat ukončení osy a dále se za vlastní budovou nádraží nachází administrativní budova, která je přísně rovná a symbolizuje tak ukončení této části. Objekt nádraží navazuje na autobusové nádraží umístěné v severo-západní části lokality. Dále je území rozčleněno do dvou dílčích náměstí. První se nachází v jiho-západním cípu a slouží jako studentské koleje, alternativně pro přechodné bytování. Druhé dílčí náměstí se nachází v severo-východním cípu a slouží jako administrativní část. Vyvrcholení lokality je bussines centrum, které je umístěno v severo-východním cípu. Svým tvarem půdorysným tvarem respektuje morfologii terénu a svou siluetou by mělo evokovat loď vjíždějící do řeky Vltavy. Dominantním prvkem nejen centra, ale i celého území se poté stávají dva vyšší objekty ve tvaru H, pod kterými se projíždí přes most Barikádníků a které zdůrazňují předmostí s dominantním vjezdem do Holešovic. Území u řeky jsme vzhledem k problémům se záplavami zastavovali minimálně. Vzniklo zde kryté sportoviště, které se odehrává ve stávající budově chráněného statku a dále venkovní sportoviště. Lokalita je doplněna parkem s pozvolným sestupem k řece. Cyklotrasy a pěší trasy by měly navazovat na park Stromovka. V jiho-východní části území se nachází nákupní centrum, které svou kapacitou bude vyhovovat nejen řešenému území, ale celé lokalitě Holešovic. Doprava v klidu je vyřešena v převážné části území jako podpovrchová, jako povrchová jsou pouze pohotovostní stání. Dopravní obsluha nádraží je také z podzemí.