akce: Rodinný dům v Říčanech u Prahy
návrh: 2008
realizace: 2010
spolupráce: kompozitura

popis:
Koncept řešení vychází z rozsahu stavebního programu, konfigurace terénu, orientace pozemku ke světovým stranám a provozních vazeb na okolí.

Organizace pozemku je vzhledem k orientaci ke světovým stranám řešena osazením domu, při severozápadní a severovýchodní straně, a pobytovou zahradou otevřenou k jihu, resp. jihovýchodu a jihozápadu. Odstupy od hranic pozemku jsou na severu 3 m, na jihovýchodě a jihozápadě cca 5 m. Pěší vstup na pozemek je, ze severozápadu z vyšší úrovně pozemku, z ulice Milady Horákové. Vjezd na pozemek a do garáží je navržen, z jihovýchodu v nižší úrovni pozemku, z ulice Sokolovská.

Kompozice hmot domu je založena na vztahu dvou nestejných a navzájem kolmých křídel. Křídla představující jednotlivé bytové jednotky jsou záměrně tvarově i materiálově odlišena. Vzhledem k objemnému stavebnímu programu a značné výsledné kubatuře objektu byl dům členěn na drobnější hmoty bližší měřítku okolí. Pevná, kompaktní hmota východního křídla zastřešená sedlovou střechou, vymezuje klidový prostor zahrady od severovýchodu. Na neosluněnou stranu, kde se otevírají zajímavé výhledy, je hmota perforovaná větším množstvím malých otvorů, směrem na jih je naopak oken méně, ale větších. Hmotu západního křídla vymezuje ze strany souseda, podél přístupové pěší cesty, hmotná zeď s nepravidelně rozmístěnými horizontálními štěrbinami. Ze strany zahrady je do prostoru vymezeného zdí vsazena lehká, otvory rytmizovaná hmota, otevírající se jižnímu slunci. Severní nároží domu akcentuje převýšená hmota s výrazným ateliérovým oknem.

Materiálové pojetí domu podporuje základní hmotové členění. Hmotné objemy východního křídla jsou omítané ve světlém odstínu, zeď vymezující druhé křídlo ze západu je opatřena přizdívkou z lícových cihel, a dále je v rámci hmotového členění tohoto křídla použito fasádních desek o odstínu, který obě křídla barevně spojuje. Ostatní doplňkové materiály objekt naopak sjednocují v jeden celek. Jedná se především o střešní krytinu z TiZn, okna s Al vnějším povrchem, dřevěné terasy a balkony s kovovými pozinkovanými konstrukcemi.

Provozně dispoziční řešení je v širších vazbách dáno předpokládaným převládajícím pěším přístupem k pozemku – vstup na severozápadě a terénním uspořádáním – vjezd do garáže. Na cestu podél západní zdi navazuje částečně kryté závětří společné pro oba byty i pro ateliér. Odtud se vstupuje do zádveří jednotlivých bytů s možností jejich vnitřního propojení přes podestu schodiště do suterénu.